menu

Monday, 28 October 2013

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй хичээлийн төлөвлөгөө              


Бүлэг сэдэв       

Хичээлийн сэдэв
        Цаг
л
с
1.


Хөгжлийн бэрхшээл түүний тухай - 18 цаг
Хичээлийн зорилго , зорилт ач холбогдол ,судлах зүйл, бусад шинжлэх ухаантай холбоотой болох, өнөөгийн чиг
2
2.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн с\х зүй хичээлийн мөн чанар, хөгжлийн бэрхшээлийн ангилал
2
3.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээс авах сурган сэтгэл зүйн судалгаа
2
4.
Хараа, сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн хувийн онцлог, хөгжил төлөвшил
2
5.
Харааны бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй Брайль үсэг
2
6.
Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэдтэй  ажиллах арга зүй, Дохионы хэл
2
7.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролын хэрэгцээг тодорхойлох аргууд
2


8.
Боловсролын тусгай үйлчилгээ шаардсан хүүхдүүдийг тодорхойлох үнэлгээний хуудас
2
9.
Ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
2
10.
Тусгай бэрхшээлүүд   -18 цаг
Хэл яриа, оюун ухааны хомсдолтой хүүхдийн хувийн онцлог, хөгжил төлөвшил
2
11.
Хэл ярианы бэрхшээлтэй хүүхдийг  таних, тэдэнтэй ажиллах арга зүй
2
12.
Оюун ухааны хомсдолтой хүүхдийн  илрэх байдал тэдэнтэй ажиллах арга зүй
2
13.
Зан төлвийн бэрхшээл, аутизмтай хүүхдийн хувийн онцлог, хөгжил төлөвшил
2
14.
Зан төлвийн бэрхшээлтэй хүүхдийн илрэх байдал тэдэнтэй ажиллах арга зүй
2
15.
Аутизмтай  хүүхдийг  таних тэдэнтэй ажиллах арга зүй
2
16.
Сэтгэцийн сааталтай, хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүүхдийн хувийн онцлог, хөгжил
2
17.
Сэтгэцийн сааталтай хүүхдийн илрэх байдал тэдэнтэй ажиллах арга зүй
2
18.
Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүүхдийн илрэх байдал тэдэнтэй ажиллах арга зүй
19.
Бэрхшээл түүнийг засан сайжруулах    -12
Эмзэг бүлэг, сурах бэрхшээлтэй хүүхдийн хувийн онцлог, хөгжил төлөвшил
2
20.
Эмзэг бүлгийн хүүхдийг  таних, тэдэнтэй ажиллах арга зүй
2
21.
Сурах бэрхшээлтэй хүүхдийн илрэх байдал  тэдэнтэй ажиллах арга зүй
2
22.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг нөхөн сэргээх, засан сайжруулах үндсэн аргууд
2
23.
Сурган хүмүүжүүлэх заслын аргыг хичээлийн явцад хэрэглэх
2
24.
Хамт олон гэр бүлд тулгуурлан нөхөн сэргээх засал
Нийт- 48 цаг
16
32

No comments:

Post a Comment