menu

Sunday, 3 November 2013

Сэтгэл судлалын үндэс-1 хичээл дээр оюутнуудын бие даан судлах номын жагсаалт

Мягмар. О “Хүний хөгжлийн сэтгэл зүйн  лекцүү”  гурав дахь хэвлэл  УБ. 2012
-       Мягмар .О “Хүүхдийн хөгжлийн зарим асуудал” УБ., 2004.
-       Мягмар. .О  “Сэтгэл судлалын улсын шалгалтын  тойм лекцүүд” УБ. 2002.
-       Мягмар .О ”Сурагчдын хамт олны сэтгэл зүйн асуудалд” УБ., 1999.
-       Мягмар .О ”Хувийн дасан  зохицохуй” УБ., 2002.
-       Сэтгэл судлал. УБИС –ийн сэтгэл судлалын тэнхимийн багш нарын хамтын  бүтээлУБ.,
-       Мягмар О. ”Сэтгэл судлал” УБ., 2006.
-       Ж.Оросоо, Ж.Батдэлгэр. “Бага насны хүүхдийн бие бялдар сэтгэцийн хөгжил” УБ. 1999
-       Д. Санжжав. “ Хүүхдийн  нас зүйн  сурган хүмүүжүүлэх  сэтгэл судлал” УБ., 2003.
-       Ч.Санмятав” Сурган хүмүүжүүлэх харилцааны  сэтгэл зүйн үндэс”
-       Багш сурагчдын харилцаа 2004 оны шилдэг илтгэлүүд
-       Хүүхдэд  өөртөө итгэх итгэлийг хайрын хэлээр төлөвшүүлэх
-       Мягмар.О “ Өсвөр насны охидод өгөх сэтгэл зүйн зөвлөгөө” УБ., 2001.
-       П.Цэрэндондов., Танин мэдэхүйн үйл явцыг судлах  арга зүй., УБ.
-       Д.Эрдэнэчулуун., Сэтгэл судлалын бие даасан ажлын гарын авлага., УБ., 2001., он.
-       Ж.Батдэлгэр., Хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийг тодорхойлох сорил., УБ., 1996., он.
-       Б.Туяа., Хүүхдийн сэтгэл судлалын бодлого дасгал арга зүй., УБ., 2003.
-       Ж.,Батдэлгэр., Бага ангийн сурагчдыг судлах  арга зүй., УБ., 2000.
-       Д.Баярмаа., Бие хүний хэв шинж  харилцаа хандлагыг судлах нь ., УБ.,2001.
-       Л.Мягмар., Д. Дашхүү., Өсвөр ахлах  насны хүүхдийг судлах арга зүй., УБ., 1998.
-       Г.Сарантуяа., Ерөнхий ба туршилтийн сэтгэл судлал.УБ.1998.
-       Г.Сарантуяа. Сэтгэл судлалын тестүүд. УБ. 2000.
-       П.Цэрэндондов. Сэтгэл судлалын зарим ухагдахуун ба бодлого
-       Доржжав.,Д “ Сэтгэл зүйд өөрөө суралцахуй” 2005.
-       Крыско., В.Г” Сэтгэл судлалУБ.,2002.
-       Крыско., В.Г “ Нийгмийн сэтгэл судлал” УБ., 2002.
-       Санжжав.,Д Хүүхдийн нас зүйн сэтгэл судлал” УБ., 1977.
-       Сарантуяа., Г” Сэтгэц оношлогоо” УБ., 2001.
-       Б.Туяа” Бие хүний талаарх өрнөдийн онол” УБ.,2004.
-       Д.Санжжав”.Д” Сэтгэцийн процессын физиологи механизмуудын,  тэдгээрийн бүрэлдэх зүй.  Туяа., Б” Бие хүний талаарх өрнөдийн онолУБ., 2004.
-       Ванчигсүрэн., Д. Санжмятав.Ч., Сэтгэцийн онош зүй” УБ., 2002.
-       Д.Эрдэнэчулуун “ Хүүхдийг судлах арга зүй” 1,2-р дэвтэр
-       Туяа.Б “Сэтгэц оношилгооны тайлбар толь” УБ., 2012 он.
-       Хишиг- Ундрах. Х “Сэтгэлзүйн зурган тестүүд” УБ., 2012 он
-       Хүүхдийн хүмүүжлийн талаарх асуулт хариулт

-       Би хүүхдээ ойлгохоо байлаа

No comments:

Post a Comment