menu

Monday, 23 December 2013

Бие даалт-1

      Сургуулийн бага насны хүүхдийг ажиглан тэмдэглэл хөтлөн судлах
Үнэлгээний шалгуур:
o   Судалгааны арга зүй боловсруулсан байдал   \1-5оноо\
o   Хүүхдийг ажиглан тэмдэглэл зөв хөтөлсөн      \1-5оноо\
o   Судалгаа болон тэмдэглэлээ ашиглан хүүхдийн  хөгжил төлөвшлийн талаарх үнэн зөв дүгнэлт хийсэн байдал\1-5оноо\
Нийт- 15оноо

No comments:

Post a Comment