menu

Tuesday, 26 August 2014

Асуулт даалгавар 1

Тусгай сурганы зарчмыг нэрлэж түүний мөн чанарыг тайлбарлана уу?
Ерөнхий сурганы дидактикийн зарчим тусгай боловсролд ямар өвөрмөц онцлогтойгоор хэрэгжиж байгаа талаар бодож үзнэ үү?
• Хүүхдийн сэтгэцийн хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тоочин бичнэ үү?
• Хүүхдийн эрхийн талаархи баримт бичгийг тайлбарлан ярина уу?
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрх зөрчилдөж байгаа жишээ гаргана уу?
Тусгай хэрэгцээт боловсролын багшийн гүйцэтгэх үйл ажиллагааны хүрээнээс ярина уу?
Монгол улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаар мөрдөгдөж байгаа хуулийн хэрэгжилтийн байдалд үнэлгээ өгч ярина уу?
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах багшийн хөдөлмөрийн онцлог ажлын ачааллын талаар ярина уу?

No comments:

Post a Comment