menu

Monday, 15 December 2014

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй хичээлийн бие даалт                                       

Зорилго
              Даалгавар
      Хугацаа
1.

Хөгжлийн   бэрхшээлтэй хүүхдийг судлах тэдэнтэй ажиллах арга зүйд суралцах

               Судалгаа хийх чадвар:  Шалгуур
       Судалгааны зорилгоо зөв тодорхойлж чадсан - 5оноо
       Судалгааны хэрэглэгдэхүүнийг зөв сонгон явуулсан        эсэх-5оноо
       Судалгааны үр дүн боловсруулалтыг зөв хийсэн    -5оноо                                                                                  
                                                                Нийт -15оноо
12 сар 2 хоногт үнэлүүлэх


2.

Дохионы хэл, хурууны үсэг эзэмшиж хэрэглэх
               Хурууны үсэг, дохионы хэлийг эзэмшсэн байдал:
        Хурууны 35 үсэгээ гүйцэт хийж чадвал-5оноо
        Хуруун үсэг ашиглан өгүүлбэр бүтээх-5оноо
        Дохионы хэлээр дуу дуулах,хэрэглэж чадах-5оноо
                                                             Нийт-15оноо                
12 сарын 3 долоо хоног3.

Хүүхдэд тохирсон сургалтын хөтөлбөр боловсруулах     
               ХБХ-ийн БХ-г зөв тодорхойлон ГСХ боловсруулах             
         ХБХ-ийн БХ-г зөв тодорхойлж чадаж байгаа эсэх-5оноо
         ГСХ-ийн зорилго,зорилтоо зөв тодорхойлж чадаж байгаа эсэх-5оноо
         ХБХ-ийн БХ-г хангасан ГС хөтөлбөр боловсруулж чадаж байгаа  эсэх-5оноо              
                                          Нийт- 15 оноо
12 сарын 3 хоногт үнэлэх4.
ХБХ-ийн суралцдаг сургалтын орчин, арга зүйтэй танилцах
                       ХБХ-ийг ажиглан дүгнэлт хийх чавдар:  Шалгуур
          Сургууль ангиа зөв сонгож чадсан эсэх-  5оноо
          Ажиглалтыг хэр оновчтой  зөв хийсэн эсэх- 5оноо
          Үр дүн, дүгнэлт хэр оновчтой  эсэх-5оноо                                                         
                                                                                                                      Нийт -15оноо
12 сарын 4 долоо хоногт
Нийт оноо- 60

No comments:

Post a Comment