menu

Sunday, 23 August 2015

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурган хичээлийн ном зүй, хэрэглэгдэхүүн

 1. Баттуяа Ц. “Хамруулан сургах сургалт” УБ., 2003
 2. Батцэнгэл Г “Тусгай сургуулийн бага ангийн сурагчдын авиан дуудлагын согогийн  судалсан нь” диссертаци УБ., 2005
 3. Батцэнгэл Г. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурган сэтгэл зүйн зарим асуудал “УБ., 2013
 4. Батцэнгэл Г., Гэрэлтуяа Ц. Хорлоо Цэвээнлхазал Я “Хөгжлийн бэрхшээлийг танин мэдэхүй” УБ 2009
 5. Ишикура К., Исава Ш.,Батцэнгэл Г.”Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй” УБ 2010
 1. Батцэнгэл Г. Гэрэлтуяа Ц. Туяа Б. Одгэрэл Д. “Оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг судлах арга зүй зөвлөмж” УБ 2011
 2. Даваасүрэн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн сэргээлт” УБ 2010
 3. Хаяаши Кензо “Тэгш хамруулан сургах боловсрол” УБ 2006
 4. Нарантуяа М. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэтгэл зүй” УБ 2013
 5. Дорждамба  Ш. “Сэтгэцийн өвчнүүд” УБ 1993
 6. Туяа  Б.”Сэтгэц оношлогооны тайлбар толь” УБ 2011
 7. “Сэтгэл судлал “хамтын бүтээл УБ 2010
 8. Мягмар О.” Судлаач багшийн гарын авлага” УБ 2011
 9. Саранцэцэг О “Сонсголын бэрхшээл ба дүлийрэлт” УБ 2011
 10. Орёл Н. “Эмгэг сэтгэл судлал” УБ 1981
 11. “Оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх арга зүй" УБ 2011
 12. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй гэр бүлийг дэмжих зөвлөгч эцэг эхчүүдийн гарын авлага” УБ 2009
 13. Цэвээнлхазал Я. Алтанхуяг Ц. “Хүмүүсээ, би хөгжлийн бэрхшээлээ засч чадна” УБ 2003
 14. Цэрэндондов П. “Оюун ухаан танин мэдэх үйл явцыг судлах арга зүй” УБ 2010
 15. Цэвээнлхазал Я. Алтанхуяг Ц “ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ердийн сургуульд сургах арга зүй” УБ 2005
 16. Эрдэнэбаяр Л. \ хамтын бүтээл \ Өвчний олон улсын 10-р ангилал Сэтгэцийн ба төрх үйлийн эмгэгүүдийн ангилал УБ 2004
 17. Эрдэнэчулуун Д. “ Хүүхдийг судлах арга зүй” УБ 2010
 18. Анастази А.,Урбина С. “Психологическое тестирование” Москва 2005
 19. Блейхер В.М “Патопсихологическая диагностика” Киев 1996
 20. Волкова Л.С “Шаховская С.Н “Логопедия”М. 1999
 21. Выготский Л.С “ Собрание сочинений” том.5 М.1983
 22. Лалаева Р.И “ Логопедическая работа в коррекционных классах” М. 1999
 23. Рубинштейн С.Я “ Психология умственно отсталого школьника” М 1979
 24. Правдина О.В “Логопедия” М 1973
 25. Хрестоматия по логопедии\ под ред 4 Волковой Л.С\М. 1997, том 1,2
 26. Карсон , Дж Батчер “Анормальная психология” Москва 2004
 27. Основы ортопедагогики\ Под общ. Науч. Ред. Брукарта Э-Бельгия ( на русском языке), 1999
 28. Mary Magee Quinn, David Osher and others Teaching and working with children who have emotional and behavioral challenges 2000
 29. The Education of Student with Challenging Behavior arising from Severe emotional Disturbance\Behavioral disorders. National Counsil for Special Education 2012
 30. Saran Newman  “ Using games  and activities to help your Pre-school child with Special needs” London 1999 

No comments:

Post a Comment