menu

Saturday, 17 October 2015

Судалгаа№7

Хүүхдийн тогтоолтын хэв шинжийг судлах арга зүй
Судалгааны зорилго:  Тухайн судлуулагчид зонхилон илрэх тогтоолтын хэв шинжийг тодорхойлох.
Судалгааны хэрэглэгдэхүүн: Утгын холбоогүй арван үгтэй дөрвөн эгнээ бүхий хүснэгтийг бэлтгэсэн байна. Ингэхдээ хоёр, дөрөвдүгээр эгнээний үгсийг тод харагдахуйцаар ялгаж бичнэ.

                                                                                                   Судалгааны хүснэгт№1
Сонор
Хараа
Хөдөлгөөний ой
Холимог ой
        Алим
Харандаа
        Хавар
        Айраг
        Бөмбөр
        Бороо
        Хөрөө
        Сандал
        Тагтаа
        Самбар
         Онцгой
Шүүдэр
Ааруул
          Тахиа
Монос
    Сонгино
   Хонжоо
           Тараг
Нугас
     Гоожуур
Сүүдэр
Шугам
           Бууз
Бургас
Ундаа
        Мөхөөлдөс
Тамга
Ангир
   Мөндөр
   Бөмбөр
           Сэрээ
           Мойл
           Дэвтэр
    Бялзуухай
 Шуудай
Намар
   Тармуур
  Хөгжим
              Аяга
   Тоолуур

Судалгаа явуулах заавар:
Туршилт судалгааг ганцаарчилсан ба хэсэгчилсэн хэлбэрээр явуулж болно. Туршилтыг 4 үе шаттайгаар явуулах бөгөөд судалгааны хоорондох зай 10 минут орчим байна.
Нэгдүгээр үе шат: Туршигч эхний эгнээний үгсийг дараалуулан 3 секундын зайтайгаар уншиж сонсгоно. Туршигдагч нэгдүгээр эгнээний 10 үгийг сонсоод, тогтоосон үгээ дэвтэртээ бичиж тэмдэглэнэ.
Хоёрдугаар үе шат: Туршигч, 2-р эгнээний 10 үгийг 30 секундын хугацаанд харуулаад, тогтоосон үгийг бичүүлнэ. Туршигдагч өгөгдсөн хугацаанд бүх үгсийг харж, тогтоохыг эрмэлзэнэ.
Гуравдугаар үе шат: Туршигч, 3-р эгнээний үг бүрийг 3 секундын зайтай уншиж, сонсгох ба харин туршигдагчид тэдгээрийг гараараа агаарт нэгэн зэрэг даган бичнэ. Дуусмагц тогтоосон үгээ дэвтэрт бичнэ.
Дөрөвдүгээр үе шат: Туршигч, сүүлийн эгнээний үгсийг туршигдагчид харуулж, уншиж сонсгон,  мөн агаарт дагуулан бичүүлнэ. Судалгаанд оролцож байгаа хүүхэд тэдгээр үгсийг амандаа давтан хэлнэ. Сурагчид тогтоосон үгээ бичнэ.
Судалгааны үр дүнг боловсруулах:
1.    Зөв тогтоосон үгийн тоог эгнээ бүрээр тооцон гаргаж судалгааны хүснэгтэнд бичиж тэмдэглэнэ.                                  
                                                                                                Судалгааны хүснэгт№2

Судлуулагчийн нэр
Сонор
Хараа
Хөдөлгөөн
Холимог
А
С
А
С
А
С
А
С
2.    Тогтоолтын коэффициентийг тооцох замаар тухайн сурагчид зонхилон илрэх ой тогтоолтын хэв шинжийг тодорхойлж энэхүү онцлогийг сургалтын явцад харгалзан үзэх саналаа дүгнэлт хэсэгт оруулж өгсөн байна.
3.    Дараах томъёог ашиглан тогтоолтын коэффицентийг бодож гаргана.

                     C=A/10
                                                                      А-Эгнээ бүрээс зөв тогтоосон үгийн тоо       

                                                                  10- Эгнээ бүрт өгөгдсөн нийт үгийн тоо
                                                                   С- Тогтоолтын коэффицентСудалгаа№7.                                                                                   
Хүүхдийн тогтоолтын хэв шинжийг судлах арга зүй
Судалгааны зорилго:  Тухайн судлуулагчид зонхилон илрэх тогтоолтын хэв шинжийг тодорхойлох.
Судлуулагчийн нэр: ........................ нас: ........хүйс:.....Сургууль:.............. Анги........... 
                                                                           Судалгааны хүснэгт№3
Сонор
Хараа
Хөдөлгөөний ой
Холимог ой
       

        


         

Судалгааны үр дүнг боловсруулалт:                                                         Судалгааны хүснэгт№4

Судлуулагчийн нэр
Сонор
Хараа
Хөдөлгөөн
Холимог
А
С
А
С
А
С
А
СДүгнэлт:

No comments:

Post a Comment