menu

Wednesday, 30 March 2016

3-р курсын оюутнуудын судалгааны тайлан хамгаалалт

Шалгуурууд:
1. Тайлан бичсэн, нэгтгэсэн байдал - 4 оноо
2. Судалгааны  чиглэл, түүврийг гаргасан байдал - 4 оноо
3. Судалгааны аргаа сонгосон хэрэглэсэн байдал - 4 оноо
4. Судалгааны зарчмаа тодорхойлсон байдал - 4 оноо
5. Судалгааны боловсруулалтаа хийсэн байдал(мэдээлэл цуглуулсан нэгтгэсэн эсэх) 4 оноо
6. Үнэлгээ хийсэн байдал (тоон болон чанарын анализ хийсэн эсэх) 5 оноо
7. Дүгнэлт гаргасан байдал - 5 оноо  
 

                                   


No comments:

Post a Comment